Officers :

APOA President - SGT. Lamont Cusseaux
APOA Vice President - DIS. Antoinette Gutierrez

APOA Secretary - DIS Chritine Basurto
APOA Treasurer - CSO Monica Diaz